Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

   1. Sklep internetowy Lenth.pl, dostępny pod adresem internetowym https://www.lenth.pl, prowadzony jest przez Lenth sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000781281, NIP 6762564744, REGON 383078212

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

   1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   2. Sprzedawca – Lenth sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 77/222, kod pocztowy 31-153, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa., XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000781281, NIP 6762564744, REGON 383078212

   3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

   4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

   5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lenth.pl

   6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

   7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

   8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

   9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez wybranie Produktów.

   10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

   12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

   1. Adres Sprzedawcy: Lenth sp. z o.o. ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków

   2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@lenth.pl

   3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 797 211 316

   4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 50 1140 2004 0000 3302 7874 0650 prowadzony przez MBank w walucie PLN.

   5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

   6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 10.00-18.00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

   a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10), b) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,

   b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

   c. włączona obsługa plików cookies,,

   d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

   1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

   2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia w Formularzu zamówienia.

   3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

   4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany podczas weryfikacji zamówienia.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia.

   2. Wypełnić formularz zamówienia, wpisać dane odbiorcy Zamówienia, dane kontaktowe odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

   3. Kliknąć przycisk “Złóż zamówienie teraz”.”

   4. Do następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia Sklep kontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia, określeniu sposobu i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.

   5. Opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

   1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

   a. Przesyłka pocztowa,

   b. Przesyłka kurierska,

   2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez telefoniczny lub mailowy kontakt z Klientem na podany w formularzu zamówienia w trakcie składania zamówienia numer telefonu lub adres e-mail oraz uzgadnia termin dostawy Produktu.

   3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

   5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

   6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

   7. Standardowy termin dostawy wynosi od 4 do 8 tygodni w zależności od ilości zamawianych produktów.

8. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez    Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są określane na podstawie cenników operatora.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

   1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

   3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

   4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

   5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

   6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

   7. Skutki odstąpienia od Umowy:

   a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

   b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

   c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

   d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

   f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

   g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

   a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

   b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

   d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

   e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

   f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

   g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

   h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

   j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10
Reklamacja i gwarancja

   1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

   2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

   3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

   4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

   5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

   6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Wawerska 1 m4, 05-410 Józefów

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

   b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

   c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i formularza zamówienia, jest Sprzedawca.

2.   Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy Sprzedaży oraz usług posprzedażowych oraz jeśli zostanie wybrana dodatkowa opcja, również w celach marketingowych prowadzonych przez Sprzedawcę.

3.   Podane dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa a ich podanie jest konieczne do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży. Brak podania wymaganych danych osobowych nie pozwala na zawarcie Umowy Sprzedaży.

4.   Dane osobowe mogą być udostępnione partnerom Sprzedawcy, którzy biorą udział w procesie sprzedaży, a których wykorzystanie jest niezbędne do pełnej realizacji Umowy Sprzedaży, np. firma pocztowa/kurierska/transportowa – w celach realizacji dostawy, operator finansowy/bank – w celach realizacji płatności on-line.

5.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umów Sprzedaży, usług posprzedażowych i ewentualnie działań marketingowych, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia wyrażonej zgody przez Klienta.

6.   Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i przysługuje mu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia tych danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W tym celu prosimy o kontakt na adres biuro@lenth.pl. Klientom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają że dane zostały przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu.